About the park
Природозащитен комплекс Ломовете с. Нисово
Culture
Nature
Tourism
Documents
Projects
Lomea
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом
Работа при нас
На живо


Работа при нас

 

 

Декларации по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите за 2017 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“ (ДППРЛ), с адрес: Русе 7000, бул. Скобелев № 7, тел.  082 872397,  на основание чл. 91 от Кодекса на труда, глава IV от Наредба № 1 от 30 януари 2012 г. за контрола и опазването на горските територии /ДВ. бр.11 от 07.02.2012г./  (Наредба №1) и Заповед № 3 /23.01.2015 на директора на ДПП Русенски Лом, обявява конкурс за длъжността:

Старши специалист-горски инспектор в ДППРЛ - 1 щатна бройка;

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

•          Висше лесовъдско образование по смисъла на Закона за горите, минимална образователна степен - бакалавър, специалност от професионално направление „Горско стопанство” или средно лесовъдско образование;

•          Да отговаря на условията съгласно чл. 30, ал. 1, т. 1, т. 3-14 от Наредба № 1

2. Начин за провеждане на конкурса:

•          тест и  интервю за професионална компетентност

•          В теста се включват задължително въпроси от ЗГ, ЗЛОД, ЗРА и подзаконовата нормативна уредба по прилагането им.

•          В интервюто се включват въпроси за определяне на общи и специални умения и компетентности, като: професионален опит, ползване на нормативна уредба, комуникативност, способност да организира изпълнението на възложените му задачи, да работи ефективно в екип и др.

3. Необходими документи, място и срок за подаването им:

3.1. Необходими документи: съгласно чл. 31 ал. 3 на Наредба № 1;

Забележка: За участие в конкурс се допуска и лице което не е получил документа по  т. 6 и т. 12, но представи документ, удостоверяващ, че лицето е подало заявление за издаването му.

3.2. Място и срок за подаване на документите:

Стая № 2 на ДППРЛ, в гр. Русе, бул. Скобелев № 7, в едномесечен  срок от  деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в национален или местен ежедневник. Кандидатите могат да подават документи само на място - лично или чрез нотариално упълномощен представител /с предоставено копие от пълномощното/. При подаване на документите се представя копие от документ за самоличност, който се връща веднага.

Лице за контакт: Емилия Петкова– главен експерт

4. Общодостъпно място, за обявяване на списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло в сградата на ДПП Русенски Лом – Русе, бул.„Скобелев” № 7, в сроковете по Кодекса на труда. Цялата информация по конкурса е достъпна и на www.lomea.org и www.iag.bg.

5. Минималният размер на основната месечна заплата за длъжността: 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/.

6. Кратко описание на длъжността:

Старши специалист горски инспектор: Осъществява непосредствен контрол по прилагане на Закона за горите, Закона за защитените територии, Закона за опазване на биологичното разнообразие и др. специализирани закони свързани със ПП Русенски Лом, както и Плана за управление на Парка и Заповедта му за обявяване. Предотвратява и установява нарушения на разпоредбите на Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за защитените  територии, Закона за биологичното разнообразие и Закона за лечебните растения, както и подзаконовите нормативни актове издадени въз основа на тях.

 

7. ДПП Русенски Лом не заплаща пътни разходи от местоживеене до месторабота.

 

 

Краен срок за получаване на документите - 24.02.2017 г.

 

 

 

 

Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg