Culture
Nature
Tourism
Documents
Projects
Lomea
Документи
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом

DANUBEPARKS step 2
ДПП „Русенски Лом” подписа споразумение по нов международен проект
ДПП „Русенски Лом” организира финална пресконференция по проект „Дунавски паркове 2”
“Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка доставка
Туристическа инфраструктура
Публична покана за избор на одитор
Публична покана за проектиране
Публична покана за опазване на защитени видове
Публична покана за доставка
Публична покана за СМР
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Опазване на местообитанията при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП Русенски Лом
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Партньорство в Life+ проект
обществена поръчка
Трансграничен екологичен коридор Русе-Гюргево
Кръгла маса
Public-private partnership
News and events
Results of the studies
Useful contacts
Partners
For download
Public-private partnership - good practices
The network becomes reality
Town of Ruse, June 26th 2008
City of Sofia, March 31st 2009
Agriculture
Training in Agroecology
March 7th 2008
Local products
July 10th 2008
December 12th 2008
Tourism
March 18th 2008
The public-private partnership in favour of the nature and people

Кръгла маса

С кръгла маса на 13 юли 2011 г. започнаха консултации с обществеността за изготвяне на План за управление на Защитена зона Ломовете, актуализиране на Плана за управление на ПП Русенски Лом и Трансграничния план за развитие ПП Русенски Лом - ПП Комана.

Срещата протече при следния дневен ред:

Време

 

Тема

Докладва / Водещ

10:00 – 10 :10

Откриване. Представяне на всички участници в работната среща

Цонка Христова  - Клуб „Приятели на Народен парк Русенски Лом”

10 :10 – 10 :20

Представяне на проекта  Трансграничен екологичен коридор Русе - Гюргево (ТрЕК)

Цонка Христова  - Клуб „Приятели на Народен парк Русенски Лом”

10:20 – 10 :30

Представяне на тенденциите и перспективите за развитие на мрежата НАТУРА 2000 в България

Л. Димитрова – р-л на екипа

 

10 :30 – 10 :45

Разработване на интегриран план за управление на защитени зони BG 0000608  ”Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG 0002025 ”Ломовете” за опазване на дивите птици

 

Л. Димитрова

10 :45 – 11 :00

Актуализация на Плана за управление на ПП Русенски Лом – планиране на горскостопански дейности

Д-р Станислав Лазаров

11:00 – 11:15

Кафе – пауза

 

 

11:15 – 11:30

Предложение за съвместен план за управление на териториите между защитени зони „Ломовете” и „Комана” и природните паркове

Л. Димитрова

11:30 – 12:00

 

Дискусия по проблемите и виждания за управлението на защитената зона  - Въпроси, относно отразяване на очакванията на заинтересованите страни, по отношение на техния принос към процеса и приемането на план за управление  ня защитени зони  ”Ломовете”

 

Л. Димитрова

12:00

Закриване на срещата и информация за предстоящи срещи

Л. Димитрова – р-л на екипа

 

Обяд за участниците в срещата

 

Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg