Culture
Nature
Tourism
Documents
Projects
Lomea
Документи
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом

DANUBEPARKS step 2
ДПП „Русенски Лом” подписа споразумение по нов международен проект
ДПП „Русенски Лом” организира финална пресконференция по проект „Дунавски паркове 2”
“Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка доставка
Туристическа инфраструктура
Публична покана за избор на одитор
Публична покана за проектиране
Публична покана за опазване на защитени видове
Публична покана за доставка
Публична покана за СМР
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Опазване на местообитанията при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП Русенски Лом
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Партньорство в Life+ проект
обществена поръчка
Трансграничен екологичен коридор Русе-Гюргево
Кръгла маса
Public-private partnership
News and events
Results of the studies
Useful contacts
Partners
For download
Public-private partnership - good practices
The network becomes reality
Town of Ruse, June 26th 2008
City of Sofia, March 31st 2009
Agriculture
Training in Agroecology
March 7th 2008
Local products
July 10th 2008
December 12th 2008
Tourism
March 18th 2008
The public-private partnership in favour of the nature and people

Публична покана за избор на одитор

Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" уведомява всички заинтересовани страни, че със Заповед №8/2013 е открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на текущ одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по Проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”, одобрен за финансиране по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” Приоритетна ос 3.

 

Публичната покана е достъпна на страницата на АОП, или може да изтеглите от тук..............

Цялата документация за кандидатстване, може да изтеглите от тук: .........

 За изпълнител на услугата е избран Семпер Фортис ООД - София

Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg