Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Документи
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом

DANUBEPARKS step 2
ДПП „Русенски Лом” подписа споразумение по нов международен проект
ДПП „Русенски Лом” организира финална пресконференция по проект „Дунавски паркове 2”
“Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка доставка
Туристическа инфраструктура
Публична покана за избор на одитор
Публична покана за проектиране
Публична покана за опазване на защитени видове
Публична покана за доставка
Публична покана за СМР
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Опазване на местообитанията при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП Русенски Лом
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Партньорство в Life+ проект
обществена поръчка
Трансграничен екологичен коридор Русе-Гюргево
Кръгла маса
ПЧП в услуга на природата и хората
Новини и събития
Резултати от проучванията
Полезни връзки
Партньори
За изтегляне
Публично-частни партньорства - Изпълнение
Мрежата става реалност
Русе, 26 юни 2008
София, 31 март 2009,
Земеделие
Обучение по агроекология
07 март 2008
Местни продукти
10.07.2008
12.12.2008
Туризъм
18.03.2008
Публично-частните партньорства в услуга на природата и хората

ДПП „Русенски Лом” организира финална пресконференция по проект „Дунавски паркове 2”

 

 

Дирекция на Природен парк „Русенски Лом” към Изпълнителна агенция по горите, от 1.10.2012г. до 30.09.2014г. изпълнява проект „Утвърждаване на мрежата от Защитени територии „Дунавски паркове", като платформа за опазване на Дунавското природно наследство", акроним Дунавските паркове – 2, SEE/D/0165/2.3/X, финансиран от Програма за Югоизточна Европа. Това беше естествено продължение на проект Дунавски паркове изпълняван в периода 2009 – 2012 година. Започналото като намерение с подписването на „Декларацията от Тулча” през 2007 година доведе до развитие и разширяване на партньорството между природозащитните организации по протежението на р. Дунав, включвайки представители от почти всички държави в басейна на реката. Проектът, който приключва имаше 14 партньора и 17 наблюдателя. Водещ партньор през цялото време беше Национален парк Донау-Ауен от Австрия.

В проект „Дунавски паркове“ 2 от българска страна бяха включени 2 институции и 3 защитени зони: ДПП „Персина”, ДПП „Русенски Лом” и Калимок-Бръшлен, който също се управлява от дирекцията в Русе.

Всеки от партньорите – всички природозащитни организации – директно отговорни за управлението на защитена територия по течението на Дунав или нейните притоци съобразно с компетенциите си се включи в различен брой дейности. Всеки от партньорите имаше проектен мениджър и подкрепящ екип. Редица дейности бяха свързани с комуникация – доразвит беше уеб сайта www.danubeparks.org, поддържан интранет за комуникация между партньорите, издаван месечен електронен бюлетин с новини от всички партньори, изготвен календар. Провеждани бяха периодични пресконференции, разпращани прессъобщения, а по-горен и среден Дунав беше организирано пътуване за представители на медиите. Една от най-творческите дейности беше създаването на книга от и за Дунавските паркове. Текстовете са представени от всеки партньор, а за заснимане на типични растителни и животински видове от всяка защитена територия, ландшафт и културно-историческо наследство, беше поканен тандем от професионални фотографи от Унгария, които посетиха всички защитени територии, включени в проекта. Още снимки от защитените територии бяха представени на изложба в Зоологическата и ботаническа градина в Будапеща, при провеждането на финалната конференция по проекта.

Голямо внимание беше отделено на дейностите по укрепването на капацитета на партньорите. Бяха проведени различни обучения за създаване на умения за управляване на големи международни проекти. Едно от тези обучения беше проведено в Брюксел като включваше посещение на Европейската комисия и Европейският парламент, където мрежата беше представена с направеното досега и плановете за бъдеще. Европейските експерти споделиха добри впечатления от това, че работата не приключва само с края на проекта, а се вижда, че пред мрежата има сериозни перспективи, а  защо не и като надежден партньор в изпълнеието на целите на Дунавската стратегия.  В рамките на дейностите по укрепването на партньорството се проведе и срещата, на която беше домакин ДПП „Русенски Лом” в с. Кошов. Наред с работата по бъдещи проекти, природозащитниците от цялото поречие на Дунав можаха да видят някои от красивите и ценни места в природния парк, местните култура и традиции.

Темите, отговарящи на спецификата на партньорите бяха заложени в дейностите по проучване и опазване на Черната топола и Морския орел. ДПП „Русенски Лом” активно се включи в събирането на материал вида Черната топола – вече по-рядко срещан вид за р. Дунав, който беше изпратен до партньора в Сърбия за изготвяне на ДНК анализ. Координатите на всички дървета, определени като типични, бяха снети и поставени в единен кадастър на Черната топола. Нашият принос към тези дейности беше и пилотното залесяване с този вид на 30 дка площ в района на ЗТ Калимок-Бръшлен, с фиданки с гарантиран произход. Тук се включиха активно доброволци от местното население, срещнахме и доброто отношение на местната власт.

Дейностите по опазване на Морския орел започнаха в предишния проект, когато беше създаден Плана за действие за този вид. В тази стъпка беше направено Първото зимно преброяване на Морски орел по течението на р. Дунав. В нашият участък от Свищов до Силистра бяха установени 13 птици, в близост до Дунавски острови. Тази дейност изследванията на нова основа и може да доведе до по-доброто разбиране на особеностите и заплахите за зимуването на този вид по р. Дунав. Обобщените данни са оформени в обща публикация в специализирано издание.

Друга важна група от дейности беше проучването на строежа на речното корито на р. Дунав. Единствената константа в изследването на речните екосистеми е динамиката. Покачването и понижаването на речните нива, натрупването на утаечни материали, появата и изчезването на острови е характерно за естествените реки, които са дом за богатство от флора и фауна. Това естествено състояние е почти изчезнало заради изправянето или преграждането на реките. При изследването на динамиката на речното корито през 2011 и 2013 година бяха използвани два вида птици – речен дъждосвирец и бреговата лястовица. Мониторингът доказа, че само там, където има слаба човешка намеса, са подходящите хабитати за характерните животински видове.

Внимание беше обърнато и на туризмът в защитени територии. Беше изследван капацитет за носимост на територията, оценени бяха предложенията за маршрути и обучения във всяка защитена територия; направени бяха препоръки за подобряване на работата; проучени бяха практиките за създаване на маршрути за хора с уврежданиям създаден беше дигитален инфо кът. Екипът на ДПП имаше възможност да участват в занимания на младежи с увреждания сред природата. В резултат от това имаме идеен проект за маршрут за незрящи, в близост до природозащитния комплекс „Ломовете” в с. Нисово.

Най-важният резултат от това сътрудничество, тъй като поставя основа за бъдещата работа, е създаването на Асоциация на Дунавските паркове. Това фактически се случи през месец септември, но подготовката за тази стъпка се обсъждаше между партньорите още от началото на проекта. Седалището е в град Орт в Австрия, като домакинът Национален парк Донау Ауен осигурява офис и заплащане на персонал до формирането на бюджета на асоциацията. Избран е управляващ борд, в който има представител на Горен, Среден и Долен Дунав, ковчежник и секретар. На първото общо събрание на Асоциацията на Дунавските паркове, проведено в средата на септември, в Будапеща, Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“ стана пълноправен член. Очаква се в резултат на общите дейности да се работи по проучване и опазване на биоразнообразието на р. Дунав. Желанието на членовете на организацията е тя да бъде разпознаваема и да стане фактор в полето на опазването на околната среда на европейско ниво.

Проектът Дунавски паркове беше изпълнен с максимално широк кръг от консултации – различните сектори като горско стопанство и навигация; различни заинтересовани страни като университети, медии и други проекти, финансирани от Програма Югоизточна Европа. Оценката от страна на съвместния технически секретариат в Будапеща е много висока, голяма е и подкрепата от страна на координаторите на Дунавската стратегия по приоритетна ос 6 Биоразнообразие, които виждат в Дунавските паркове надежден партньор за опазването на р. Дунав.

 

 

                                  

 

Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg