Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Документи
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом

Предварителни обявления
Процедури
ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ И ПУБЛИЧНОСТ
Доставка обзавеждане и оборудване
Публични покани
Обяви
Вътрешни правила
Процедури до 01.10.2014
Публична покана за избор на изпълнител на услуга строителен надзор
Публична покана за избор на изпълнител на услуга
Възстановяване на характерната растителност - Публична покана
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка ДОСТАВКА
Туристическата инфраструктура
Публична покана за избор изпълнител на услугата ОДИТ по проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”, одобрен за финансиране по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27
Публична покана за проектиране
Публична покана за услуга
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ДИЗАЙН И ОФОРМЯНЕ НА ЛАНДШАФТА ОКОЛО ПРИРОДОЗАЩИТЕН КОМПЛЕКС ЛОМОВЕТЕ
Публична покана за доставка
Публична покана Ломея
Публична покана
Публична покана
Публична покана за избор на изпълнител
Обществена поръчка за залесяване
Обществена поръчка Строителство
Обява за малка обществена поръчка
Обществена поръчка
Обява за малка обществена поръчка чрез договаряне

Възстановяване на характерната растителност - Публична покана

 

Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" уведмонява всички заинтересовани за това, че започва процедура за избор на изпълнител

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на глава осма „А“ на Закона за обществените поръчки с предмет:Намаляване разпространението на растителните неместни и инвазивни видове в ПП Русенски Лом, дейност по проект “Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”,  Идентификационен № на проекта DIR-5113326-6-100, Договор № DIR-5113326-C-006/19.08.2012 одобрен за финансиране по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”Документацията за кандидатстване, вкл. и публичната покана, може да изтеглите от тук:  

 

Решение за откриване на процедурата: >>>>>>>>>> 

 

Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg