Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Документи
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом

Предварителни обявления
Процедури
ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ И ПУБЛИЧНОСТ
Доставка обзавеждане и оборудване
Публични покани
Обяви
Вътрешни правила
Процедури до 01.10.2014
Публична покана за избор на изпълнител на услуга строителен надзор
Публична покана за избор на изпълнител на услуга
Възстановяване на характерната растителност - Публична покана
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка ДОСТАВКА
Туристическата инфраструктура
Публична покана за избор изпълнител на услугата ОДИТ по проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”, одобрен за финансиране по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27
Публична покана за проектиране
Публична покана за услуга
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ДИЗАЙН И ОФОРМЯНЕ НА ЛАНДШАФТА ОКОЛО ПРИРОДОЗАЩИТЕН КОМПЛЕКС ЛОМОВЕТЕ
Публична покана за доставка
Публична покана Ломея
Публична покана
Публична покана
Публична покана за избор на изпълнител
Обществена поръчка за залесяване
Обществена поръчка Строителство
Обява за малка обществена поръчка
Обществена поръчка
Обява за малка обществена поръчка чрез договаряне

Обществена поръчка

  Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" информира желаещите да участват в избора на изпълнител на услугата с предмет ОБУЧЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ, по позиции:

  1. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ по проект “Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”, Референтен № BG161PO005/11/3/3.2/06/27, Идент. № на проекта DIR-5113326-6-100, Договор №DIR-5113326-C-006/09.08.2012 и
  2. ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПИТ В ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ И УСТОЙЧИВО ПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ по проект „Опазване на местообитания при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП Русенски Лом”, Договор № 5103020-С-006/17.01.2012; Реф. № №BG161РО005/10/3.0./2/20

 финансирани по приоритетна ос 3 Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България,  финансиран  от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”                                                                                                      

 Документацията може да изтеглите от тук: ► 

 

Отговорите на официално получените въпроси във връзка с кандидатстване за избор на изпълнител за процедурата, може да изтеглите от тук: 

 

 

Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg