Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Документи
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом

Предварителни обявления
Процедури
ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ И ПУБЛИЧНОСТ
Доставка обзавеждане и оборудване
Публични покани
Обяви
Вътрешни правила
Процедури до 01.10.2014
Публична покана за избор на изпълнител на услуга строителен надзор
Публична покана за избор на изпълнител на услуга
Възстановяване на характерната растителност - Публична покана
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка ДОСТАВКА
Туристическата инфраструктура
Публична покана за избор изпълнител на услугата ОДИТ по проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”, одобрен за финансиране по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27
Публична покана за проектиране
Публична покана за услуга
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ДИЗАЙН И ОФОРМЯНЕ НА ЛАНДШАФТА ОКОЛО ПРИРОДОЗАЩИТЕН КОМПЛЕКС ЛОМОВЕТЕ
Публична покана за доставка
Публична покана Ломея
Публична покана
Публична покана
Публична покана за избор на изпълнител
Обществена поръчка за залесяване
Обществена поръчка Строителство
Обява за малка обществена поръчка
Обществена поръчка
Обява за малка обществена поръчка чрез договаряне

Публична покана Ломея

 Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" обявява

Публична покана с предмет на поръчката

Организиране на събитие за популяризирането на опазването на околната среда – провеждане на международен симпозиум за съвременно изкуство Ломея

по проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”, одобрено за финансиране по процедура № BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”, по приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”,  Договор DIR-5113326-С-006, проект № DIR-5113326-6-100 

цялата документация за кандидатстване може да изтеглите от тук :

1.      ПУБЛИЧНА ПОКАНА  ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

2.      МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

3.      ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

• Образец № 1 - Списък на документите;

• Образец № 2 - Административни сведения за участника;

• Образец № 3 - Списък с изпълнени договори;

• Образец № 4 – Предложение за изпълнение и организация на услугата;

• Образец № 5 - Предлагана  цена

Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg