Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Документи
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом

Предварителни обявления
Процедури
ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ И ПУБЛИЧНОСТ
Доставка обзавеждане и оборудване
Публични покани
Обяви
Вътрешни правила
Процедури до 01.10.2014
Публична покана за избор на изпълнител на услуга строителен надзор
Публична покана за избор на изпълнител на услуга
Възстановяване на характерната растителност - Публична покана
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка ДОСТАВКА
Туристическата инфраструктура
Публична покана за избор изпълнител на услугата ОДИТ по проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”, одобрен за финансиране по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27
Публична покана за проектиране
Публична покана за услуга
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ДИЗАЙН И ОФОРМЯНЕ НА ЛАНДШАФТА ОКОЛО ПРИРОДОЗАЩИТЕН КОМПЛЕКС ЛОМОВЕТЕ
Публична покана за доставка
Публична покана Ломея
Публична покана
Публична покана
Публична покана за избор на изпълнител
Обществена поръчка за залесяване
Обществена поръчка Строителство
Обява за малка обществена поръчка
Обществена поръчка
Обява за малка обществена поръчка чрез договаряне

Публична покана

 Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" обявява

Публична покана с предмет на поръчката

“ОДИТ” на проект „Опазване на местообитания при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП Русенски лом” ,

финансиран от ОПОС 2007-2013 с Договор 5103020-с-006, проект № 5103020-9-652

 

 

цялата документация за кандидатстване може да изтеглите от тук :

1.      ПУБЛИЧНА ПОКАНА  ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

2.      МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

3.      ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

· Образец № 1 - Списък на документите;

· Образец № 2 - Административни сведения за участника;

· Образец № 3 - Списък с изпълнени договори;

· Образец № 4 – Предложение за изпълнение и организация на услугата;

· Образец № 6 - Предлагана  цена

Указания към бенефициентите относно прилагане на насоките за текущ одит за ОПОС може да изтеглите от тук:

http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/Beneficiary/tekusht_odit_ukazania.pdf

  


Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg