Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Документи
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом

Предварителни обявления
Процедури
ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ И ПУБЛИЧНОСТ
Доставка обзавеждане и оборудване
Публични покани
Обяви
Вътрешни правила
Процедури до 01.10.2014
Публична покана за избор на изпълнител на услуга строителен надзор
Публична покана за избор на изпълнител на услуга
Възстановяване на характерната растителност - Публична покана
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка ДОСТАВКА
Туристическата инфраструктура
Публична покана за избор изпълнител на услугата ОДИТ по проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”, одобрен за финансиране по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27
Публична покана за проектиране
Публична покана за услуга
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ДИЗАЙН И ОФОРМЯНЕ НА ЛАНДШАФТА ОКОЛО ПРИРОДОЗАЩИТЕН КОМПЛЕКС ЛОМОВЕТЕ
Публична покана за доставка
Публична покана Ломея
Публична покана
Публична покана
Публична покана за избор на изпълнител
Обществена поръчка за залесяване
Обществена поръчка Строителство
Обява за малка обществена поръчка
Обществена поръчка
Обява за малка обществена поръчка чрез договаряне

Обществена поръчка за залесяване

 

ИНФОРМАЦИЯ

 ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:

Възстановяване на местообитание в ПП Русенски Лом

Публикувана в регистъра на АОП на 30-01-2012 г. с Преписка № 01710-2012-0001; Обявление за обществена поръчка  466526

Поръчката е свързана с изпълнение на дейност на проект “Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори”", финансиран от Програма Life+ на ЕС, с код + LIFE08 NAT/BG/000281

Възложител на поръчката е Дирекция на Природен парк "Русенски Лом",бенефициент по проекта. Място за изпълнение: Природен парк Русенски Лом

Услугата представлява почвоподготовка, залесяване и отглеждане на новосъздадените гори до 3 години - подотдели 20-в; 20-е; 20-м; 73-б; 74-б с обща площ 308 дка.

Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да направят това  до 05.03.2012 г.  Час: 10:00 Цена: 12 лв.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие 26.03.2012 г.  Час: 10:00

Допълнителна информация може да потърсите на адрес: Русе 7000, бул. Скобелев № 7; тел. 082 872397 или e-mail:  Актуална информация може да намерите на www.lomea.org.

Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg