Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Документи
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом

Предварителни обявления
Процедури
ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ И ПУБЛИЧНОСТ
Доставка обзавеждане и оборудване
Публични покани
Обяви
Вътрешни правила
Процедури до 01.10.2014
Публична покана за избор на изпълнител на услуга строителен надзор
Публична покана за избор на изпълнител на услуга
Възстановяване на характерната растителност - Публична покана
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка ДОСТАВКА
Туристическата инфраструктура
Публична покана за избор изпълнител на услугата ОДИТ по проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”, одобрен за финансиране по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27
Публична покана за проектиране
Публична покана за услуга
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ДИЗАЙН И ОФОРМЯНЕ НА ЛАНДШАФТА ОКОЛО ПРИРОДОЗАЩИТЕН КОМПЛЕКС ЛОМОВЕТЕ
Публична покана за доставка
Публична покана Ломея
Публична покана
Публична покана
Публична покана за избор на изпълнител
Обществена поръчка за залесяване
Обществена поръчка Строителство
Обява за малка обществена поръчка
Обществена поръчка
Обява за малка обществена поръчка чрез договаряне

Обществена поръчка

 ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,

Клуб „Приятели на Народен парк Русенски Лом” в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ с ARDF No 69185/12.10.2010, MIS ETS Code 662,  обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект : Планиране управлението на защитени зони и територии в трансграничния район Русе-Гюргево, по обособени позиции

Документацията за подаване на офертите, може да изтеглите от тук:ОБЯВА

 

ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ  ПО ЧЛ. 15, АЛ.

Оферта

ЦЕНОВА   ОФЕРТА 

ТЕХНИЧЕСКА   ОФЕРТА 

ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  ОФЕРТИТЕ 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ 1

 





Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg