За парка
Природозащитен комплекс Ломовете с. Нисово
Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом
Работа при нас
На живо

Предварителни обявления
Процедури
ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ И ПУБЛИЧНОСТ
Доставка обзавеждане и оборудване
Публични покани
Обяви
Вътрешни правила
Процедури до 01.10.2014
Публична покана за избор на изпълнител на услуга строителен надзор
Публична покана за избор на изпълнител на услуга
Възстановяване на характерната растителност - Публична покана
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка ДОСТАВКА
Туристическата инфраструктура
Публична покана за избор изпълнител на услугата ОДИТ по проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”, одобрен за финансиране по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27
Публична покана за проектиране
Публична покана за услуга
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ДИЗАЙН И ОФОРМЯНЕ НА ЛАНДШАФТА ОКОЛО ПРИРОДОЗАЩИТЕН КОМПЛЕКС ЛОМОВЕТЕ
Публична покана за доставка
Публична покана Ломея
Публична покана
Публична покана
Публична покана за избор на изпълнител
Обществена поръчка за залесяване
Обществена поръчка Строителство
Обява за малка обществена поръчка
Обществена поръчка
Обява за малка обществена поръчка чрез договаряне

Обява за малка обществена поръчка чрез договаряне

 РЕШЕНИЕ

№ 3 от 10.08.2010

 

А) за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне

„Маркиране и последващо проследяване на целевите видове египетски лешояд, черен щъркел и бухал”- Дейност 2 от проект Ломовете – Център за опазване на скалогнездещите птици, финансиран от ОПОС с Договор № 58301/С/004

І. ВЪЗЛОЖИТЕЛ по чл. 7, т. 1 - 4 от ЗОП

1) Наименование и адрес

Официално наименование: Дирекция на Природен парк "Русенски Лом"

Адрес: бул. Скобелев 7 Град: Русе,   Пощенски код: 7000,   Държава: България

За контакти:   Цонка Христова

Телефон: 082 872397

Електронна поща:   hristova@lomea.org   Факс:082 828730

Интернет адрес/и  www.lomea.org

2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

ДПП Русенски Лом е поделение на ДАГ, създадено във връзка с чл. 10 на Закона за горите.

Нейна основна дейност е изпълнение на Плана за управление на природен парк Русенски Лом, координация и контрол на дейностите в защитената територия, с цел опазване на биологичното разнообразие, културно историческото наследство и ландшафта при развитие на дейности подпомагащи подобряване благосъстоянието на местното население.

 

 

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДОГОВАРЯНЕ

 

ІІ. ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне

 1) Ред за възлагане по реда на НВМОП чл. 3 (1)

 2) Вид на процедурата: Договаряне с покана

 

ІІІ. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: НВМОП чл. 53 (1) т.1

 

ІV. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги

 

1) Описание на предмета на поръчката

Полеви проучвания за възможните обекти за маркиране от видовете черен щъркел и египетски лешояд през първата година на договора. Маркиране със сателитни предаватели на две млади птици (по един екземпляр от вид) от целевите видове египетски лешояд и черен щъркел преди излитането им от гнездата през първата година и последващо проследяване на прелета им през периода до края на договора. Поставяне на радиопредавател на 2 бухала в две последователни години и създаване система за проследяване. Опръстеняване на всички млади птици от целевите видове със специални орнитологични пръстени. Последващо проследяване на видовете и обследване на хабитатите, които обитават в защитена зона Ломовете.

 

V. МОТИВИ

1) Мотиви за избора на процедура Чл. 24 (1) т. 1

 

VІ. ОДОБРЯВАМ: Покана за участие и Документацията за участие.

 

VII. ЛИЦА ДО КОИТО ДА СЕ ИЗПРАТИ ПОКАНАТА:

ИКСЗИ - БАН Център за технологичен трансфер гр. София -1000, ул. Московска 6 пк 799

 

VІІІ. ОБЖАЛВАНЕ:

1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: бул. Витоша №18 Град:   София   Пощенски код: 1000   Държава: България

2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл. 120, ал. 2 от ЗОП

 

ІХ . ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата процедура се открива във връзка с изпълнение на дейност 2 от проект "Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици", и.№ 58301-16-436, финансиран с договор 508301/С/004 по Оперативнапрограма околна среда, на Европейския съюз.

 

Х. ДАТА на изпращане на настоящето решение

Дата: 10-08-2010

 

 
 
Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg