Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Документи
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом

Предварителни обявления
Процедури
ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ И ПУБЛИЧНОСТ
Доставка обзавеждане и оборудване
Публични покани
Обяви
Вътрешни правила
Процедури до 01.10.2014
Публична покана за избор на изпълнител на услуга строителен надзор
Публична покана за избор на изпълнител на услуга
Възстановяване на характерната растителност - Публична покана
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка ДОСТАВКА
Туристическата инфраструктура
Публична покана за избор изпълнител на услугата ОДИТ по проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”, одобрен за финансиране по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27
Публична покана за проектиране
Публична покана за услуга
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ДИЗАЙН И ОФОРМЯНЕ НА ЛАНДШАФТА ОКОЛО ПРИРОДОЗАЩИТЕН КОМПЛЕКС ЛОМОВЕТЕ
Публична покана за доставка
Публична покана Ломея
Публична покана
Публична покана
Публична покана за избор на изпълнител
Обществена поръчка за залесяване
Обществена поръчка Строителство
Обява за малка обществена поръчка
Обществена поръчка
Обява за малка обществена поръчка чрез договаряне

ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ И ПУБЛИЧНОСТ

Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от Закона за обществените поръчки за 

Избор на изпълнител на услугата с  предмет:

„ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ И ПУБЛИЧНОСТ

по проект  “Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”, Референтен № BG161PO005/11/3/3.2/06/27, Идентификационен № на проекта DIR-5113326-6-100, Договор №DIR-5113326-C-006/19.08.2012

 

Уникален номер в АОП: 

01710-2015-0001

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА                 Публикувано на 20 май 2015 в 12:42 ч.

 

ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА за изтегляне:

Документация  за участие 

Решение №1/2015 

Обявление за обещствената поръчка 

 

Технически спецификации

Методика за оценка

Образци на документите 

Проект на договор 

 

 

Зададени въпроси и отговори:

Съобщение до всички участници: 29.05.2015

Съобщение до всички участници: 01.06.2015 

Допълнително разяснение към въпрос на 03.06.2015:

Протокол на комисията от заседание на 18.06.2015г.

Протокол на комисията от заседание на 03.07.2015. 

Уведомление за отваряне на ценовите оферти

Протокол на комисията от заседание на 08.07.2015

Решение № 10/08.07.2015

 

Договор № 66  публикувано на 31.07.2015; 11:12 ч.

Информация за възстановени гаранции за участие: публикувано на 05.08.2015; 10:12 ч.

  

Протокол от приемане на работа: публикувано на 29.08.2015; 15:18 ч.

  

Информация за извършени плащания по договора: публикувано на 29.09.2015 г.; 16:05 ч.

 

Информация за възстановенa гаранция за изпълнение: публикувано на 29.09.2015; 16:18 ч.

 

 

Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg