Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Документи
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом

Предварителни обявления
Процедури
ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ И ПУБЛИЧНОСТ
Доставка обзавеждане и оборудване
Публични покани
Обяви
Вътрешни правила
Процедури до 01.10.2014
Публична покана за избор на изпълнител на услуга строителен надзор
Публична покана за избор на изпълнител на услуга
Възстановяване на характерната растителност - Публична покана
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка ДОСТАВКА
Туристическата инфраструктура
Публична покана за избор изпълнител на услугата ОДИТ по проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”, одобрен за финансиране по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27
Публична покана за проектиране
Публична покана за услуга
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ДИЗАЙН И ОФОРМЯНЕ НА ЛАНДШАФТА ОКОЛО ПРИРОДОЗАЩИТЕН КОМПЛЕКС ЛОМОВЕТЕ
Публична покана за доставка
Публична покана Ломея
Публична покана
Публична покана
Публична покана за избор на изпълнител
Обществена поръчка за залесяване
Обществена поръчка Строителство
Обява за малка обществена поръчка
Обществена поръчка
Обява за малка обществена поръчка чрез договаряне

Доставка обзавеждане и оборудване

Дирекция на Природен парк “Русенски Лом” е Възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 - 4 от ЗОП и като такава има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.Изборът на изпълнител на Доставка обзавеждане и оборудване на обект Център за изследване, обучение, симулация и анализ на биоразнообразието в ПП Русенски Лом  по проекти “Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”, Референтен № BG161PO005/11/3/3.2/06/27, Идент. № на проекта DIR-5113326-6-100, Договор №DIR-5113326-C-006/09.08.2012, финансиран  от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”:

 

 

Обект Център за изследване, обучение, симулация и анализ на биоразнообразието в ПП Русенски Лом (ЦИОСА) се намира в имот №000020 в землището на с. Нисово, на около 30 м. от Природозащитния център на ДПП Русенски Лом. С изграждането на обект Център за изследване, обучение, симулация и анализ на биоразнообразието в ПП Русенски Лом  ще се създаде цялостен комплекс за интерпретация, изследване, обучение и анализ на биологичното, ландшафтно разнообразие и културно историческо наследство в Природния парк.

 

Сградата, която е изградена със средства на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ ще се оборудва като център, даващ възможност за временно пребиваване на различни потребители. Тя е на три етажа със сутерен и обитаемо подпокривно пространство.

 

 

Уникален номер в АОП:

   

01710-2015-0002 

 

 

Документация за кандидатстване, съгласно чл. 22б ал 2:

 

 

 

1. Решение

 

 

 

2. Обявление

3.Документация за участие

4.Образци

5.Техническа спецификация

6.Методика за оценка и избор

7.Проект на договор 

 

Въпрос и отговор от 15.07.2015;

 

 

комплект чертежи

 

 

Протокол № 1 на комисия 05.08.2015: публикувано на 13.08.2015; 10:12 ч.

 

Уведoмление за отваряне на ценовите оферти: 

публикувано на 13.08.2015; 12:00 ч. 

 

  

Протокол № 2 на комисия от 18.08.2015: публикувано на  18.08.2015;11:15 ч.

 

  

Решение № 12 за избор на изпълнител: публикуванео на 18.08.2015; 16:17 

 

 

Сключен договор: публикувано на 12.10.2015; 16:22 ч.

 

 

Информация за възстановени гаранции за участие: публикувано на 20.10.2015; 10:12 ч.

 

 

Протокол от приемане на работа: публикувано на 29.10.2015; 15:18 ч.

 

 

Информация за извършени плащания по договора: публикувано на 24.11.2015 г.; 11:22 ч.

 

 

Информация за възстановенa гаранция за изпълнение: публикувано на 25.11.2015; 13:10 ч.

Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg