За парка
Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
На живо
Документи
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом
Работа при нас


Работа при нас

 

 

Декларации по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите за 2017 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“ (ДППРЛ), с адрес: Русе 7000, бул. Скобелев № 7, тел.  082 872397,  на основание чл. 91 от Кодекса на труда, глава IV от Наредба № 1 от 30 януари 2012 г. за контрола и опазването на горските територии /ДВ. бр.11 от 07.02.2012г./  (Наредба №1) и Заповед № 3 /23.01.2015 на директора на ДПП Русенски Лом, обявява конкурс за длъжността:

Старши специалист-горски инспектор в ДППРЛ - 1 щатна бройка;

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

•          Висше лесовъдско образование по смисъла на Закона за горите, минимална образователна степен - бакалавър, специалност от професионално направление „Горско стопанство” или средно лесовъдско образование;

•          Да отговаря на условията съгласно чл. 30, ал. 1, т. 1, т. 3-14 от Наредба № 1

2. Начин за провеждане на конкурса:

•          тест и  интервю за професионална компетентност

•          В теста се включват задължително въпроси от ЗГ, ЗЛОД, ЗРА и подзаконовата нормативна уредба по прилагането им.

•          В интервюто се включват въпроси за определяне на общи и специални умения и компетентности, като: професионален опит, ползване на нормативна уредба, комуникативност, способност да организира изпълнението на възложените му задачи, да работи ефективно в екип и др.

3. Необходими документи, място и срок за подаването им:

3.1. Необходими документи: съгласно чл. 31 ал. 3 на Наредба № 1;

Забележка: За участие в конкурс се допуска и лице което не е получил документа по  т. 6 и т. 12, но представи документ, удостоверяващ, че лицето е подало заявление за издаването му.

3.2. Място и срок за подаване на документите:

Стая № 2 на ДППРЛ, в гр. Русе, бул. Скобелев № 7, в едномесечен  срок от  деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в национален или местен ежедневник. Кандидатите могат да подават документи само на място - лично или чрез нотариално упълномощен представител /с предоставено копие от пълномощното/. При подаване на документите се представя копие от документ за самоличност, който се връща веднага.

Лице за контакт: Емилия Петкова– главен експерт

4. Общодостъпно място, за обявяване на списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло в сградата на ДПП Русенски Лом – Русе, бул.„Скобелев” № 7, в сроковете по Кодекса на труда. Цялата информация по конкурса е достъпна и на www.lomea.org и www.iag.bg.

5. Минималният размер на основната месечна заплата за длъжността: 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/.

6. Кратко описание на длъжността:

Старши специалист горски инспектор: Осъществява непосредствен контрол по прилагане на Закона за горите, Закона за защитените територии, Закона за опазване на биологичното разнообразие и др. специализирани закони свързани със ПП Русенски Лом, както и Плана за управление на Парка и Заповедта му за обявяване. Предотвратява и установява нарушения на разпоредбите на Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за защитените  територии, Закона за биологичното разнообразие и Закона за лечебните растения, както и подзаконовите нормативни актове издадени въз основа на тях.

 

7. ДПП Русенски Лом не заплаща пътни разходи от местоживеене до месторабота.

 

 

Краен срок за получаване на документите - 24.02.2017 г.

 

 

 

 

Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg