За парка
Природозащитен комплекс Ломовете с. Нисово
Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом
Работа при нас
На живо

ПРОЕКТ DANUBEPARKS CONNECTED
Пресконференция за представяне на проекта
ПМС 118
ОБУЧЕНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ, ПРЕВОДИ И ПУБЛИЧНОСТ

ПРОЕКТ DANUBEPARKS CONNECTED

 

Клуб „Приятели на Народен парк „Русенски Лом“ е български партньор в международния консорциум от администрации на защитени територии по река Дунав, обединени под името Дунавски паркове. Заедно започваме изпълнението на проект „Свързвайки дунавските защитени зони в дунавски хабитатен коридор“. Същият е финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. В проекта участват 15 партньора и 10 асоциирани организации, представляващи 10 от дунавските държави.  Общият бюджет е 3 085 412,49 евро. Срокът за изпълнение на дейностите е 18 месеца.

Проектът цели опазване на река Дунав като жизнена зелена линия на биоразнообразието. Докато мрежата от дунавски защитени територии опазват най-важните места, фрагментацията на хабитатите ограничава усилията за опазване на екосистемата в цялост. Проектът инициира кампания за дунавски хабитатен коридор, за да се противопостави на фрагментирането. Предлагат се стратегии за целия Дунав и примерни пилотни дейности, с цел възстановяване и поддържане на свързаността в множество аспекти. По отношение на водите ще се работи със сектор корабоплаване за защита на дивите острови. Допълвайки европейската сателитна платформа Коперник, ще бъдат изучавани заливните гори по протежение на реката. Специални мерки ще бъдат набелязани за управление на сухите хабитати. Ще се търсят решения за обезопасяване на кабели и опасни ел. проводи, представляващи опасност за мигриращите птици.

 

Това е трети проект на Дунавските паркове. Първите два бяха финансирани по програма „Югоизточна Европа 2007-2013“. Оценката за изпълнението им беше толкова висока ,че бяха включени като добри практики на програмата в излязлото в края на 2016 издание „Стратегия за дунавския регион: истории на успеха“. Мрежата Дунавски паркове, с българско участие – дирекциите на природните паркове „Русенски Лом“ и „Персина“, е определена като важен партньор и от координаторите на Дунавската стратегия по приоритетна област 6 - Провинция Бавария /Германия/, „Опазване на биологичното разнообразие, ландшафтите и качеството на въздуха и почвите“.

Официален сайт на проекта: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubeparksconnected

 

Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg