За парка
Природозащитен комплекс Ломовете с. Нисово
Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом
Работа при нас
На живо

Документи
План за управление
Вътрешни правила
Харта на клиента
заповед 4/2017
заповед 20/17
заповед 21/17
заповед 22/17
заповед 26/17
заповед 29/17
Законова база
Натура 2000
Материали за биологичното разнообразие
Проучвания за Ломовете
Публикации на Еберхард Унджиян

заповед 4/2017

 

 

ЗАПОВЕД

4

25.01 2017г., гр. Русе

 

На основание чл. 3 ал.1 от Закона за ФУКПС

ВЪВЕЖДАМ:

Система за финансово управление и контрол в ДПП „Русенски Лом” с неразделни части:

 1. Устойствен правилник на ДПП Русенски Лом
 2. Годишна План-програма с цели и дейности на ДПП Русенки Лом
 3. Система за финансово управление и контрол
 1. Вътрешни правила за извършване на предварителен контрол
 2. Вътрешни правила за финансово управление и вътрешен контрол
 3. Етичен кодекс
 4. Вътрешни правила за административно обслужване
 5. Инструкция за организацията и дейноста по управление на човешките ресурси
 6. Инструкция за процедурите по оганизацията на временната нетрудоспособност на служителите
 7. Инструкция за планиране и организиране на обучението на служителите
 8. Управление на риска в ДПП Русенски Лом
 9. Програма за намаляване на риска и подобряване на  условията на труд в ДПП “Русенски Лом”
 10. Програма за провеждане на начален инструктаж на служителите от ДПП “Русенски Лом“ по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана
 11. Счетоводна политика на ИАГ и поделенията
 12. Счетоводна политика на ДПП Русенски Лом
 13. Вътрешни правила за счетоводния документооборот на ИАГ и поделенията
 14. План за документооборота на ДПП Русенски Лом
 15. Вътрешни правила за организационите процедури по извършването на инвентаризация на активите, пасивите, ценните книжа, материалните запаси, разчетите и касата на ДПП „Русенски Лом“
 16. Инструкция за достъп и защита на активите на ДПП „Русенски Лом“
 17. Инструкция за политиката и дейността по сигурностна информацията
 18. Програма за прозрачно управление и превенция и противодействие на корупцията за периода 2017-2018 година
 19. Вътрешни правила за откриване на процедури  за възлагане на обществени поръчки свързани с осъществяване на дейността на ДПП „Русенски Лом” и предварителен контрол във връзка с   поемане на задължения и извършване на разход;
 20. Вътрешни правила за организационните процедури по разкриването, отчитането и докладването на нереднисти и змами, засягащи финансовите интереси на ЕС
 21. Основни формуляри: Авансов отчет за валута; Предложение за извършване на разход; Предложение за поемане на финансово задължение

 

            Заповедта да се връчи за изпълнение на всички служители в ДПП” Русенски Лом” – Русе и влиза в сила от 01.02.2017 г.

 

 

 

 

                                                           ДИРЕКТОР

ДПП РУСЕНКСИ ЛОМ:

                                                                       /инж. Цонка Христова/

Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg