За парка
Природозащитен комплекс Ломовете с. Нисово
Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом
Работа при нас
На живо

Документи
План за управление
Вътрешни правила
Харта на клиента
заповед 4/2017
заповед 20/17
заповед 21/17
заповед 22/17
заповед 26/17
заповед 29/17
Законова база
Натура 2000
Материали за биологичното разнообразие
Проучвания за Ломовете
Публикации на Еберхард Унджиян

заповед 26/17

 ЗАПОВЕД

№ 26 /11.10.2017 г.

 

На основание чл. 3 ал.1 от Закона за ФУКПС

ДОПЪЛВАМ:

Приетата със Заповед № 4/25.01.2017 Система за финансово управление и контрол в ДПП „Русенски Лом” с:

Амортизационна политика на Министерство на земеделието, храните и горите,

която да се прилага от ДПП Русенски Лом като амортизационна политика на третостепенен разпоредител на бюджет

 

Настоящата заповед да се сведе за информация и изпълнение главния счетоводител.

 

 

ИНЖ. ЦОНКА ХРИСТОВА

ДИРЕКТОР НА ДПП РУСЕНСКИ ЛОМ

Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg