За парка
Природозащитен комплекс Ломовете с. Нисово
Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом
Работа при нас
На живо

Документи
План за управление
Вътрешни правила
Харта на клиента
заповед 4/2017
заповед 20/17
заповед 21/17
заповед 22/17
заповед 26/17
заповед 29/17
Законова база
Натура 2000
Материали за биологичното разнообразие
Проучвания за Ломовете
Публикации на Еберхард Унджиян

заповед 29/17

 ЗАПОВЕД

№ 29 /22.11.2017 г.

На основание чл. 3 ал.1 от Закона за ФУКПС и Заповед № 1030/15.11.2017на Изпълнителния директор на ИАГ при МЗХГ

ОТМЕНЯМ

От Заповед № 4/25.01.2017:

1.                  точка 12 Счетоводна политика на ДПП Русенски Лом

2.                  точка 13 Вътрешни правила за счетоводния документооборот на ИАГ и поделенията

3.                  точка 14 План за документооборота на ДПП Русенски Лом

От Заповед № 26/11.10.2017:

Амортизационна политика на Министерство на земеделието, храните и горите

ДОПЪЛВАМ

Системата за финансово управление и контрол с:

  1. Счетоводна политика на Изпълнителна агенция по горите и нейните структури (регионални дирекции по горите и специализирани териториални звена), влязла в сила от 15.11.2017 в ИАГ;
  2. Индивидуален сметкопла, в сила от 15.11.2017 в ИАГ;
  3. Вътрешни правила за счетоводния документооборот в Изпълнителна агенция по горите и нейните териториални структури (РДГ и СТЗ), в сила от 15.11.2017 в ИАГ
  4. Амортизационна политика на Изпълнителна агенция по горите и нейните териториални структури (РДГ и СТЗ) в сила от 15.11.2017 в ИАГ.

Настоящата заповед да се сведе за информация и изпълнение главния счетоводител.

 

ИНЖ. ЦОНКА ХРИСТОВА

ДИРЕКТОР НА ДПП РУСЕНСКИ ЛОМ

Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg