За парка
Природозащитен комплекс Ломовете с. Нисово
Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом
Работа при нас
На живо

Документи
План за управление
Вътрешни правила
Харта на клиента
заповед 4/2017
заповед 20/17
заповед 21/17
заповед 22/17
заповед 26/17
заповед 29/17
Законова база
Натура 2000
Материали за биологичното разнообразие
Проучвания за Ломовете
Публикации на Еберхард Унджиян

заповед 20/17

 ЗАПОВЕД

№ 20 /20.06.2017 г.

 

На основание чл. 5 т. 35, и чл. 20 от Устройствения правилник на ДПП Русенски Лом (ДВ бр. 12/2012г)

НАРЕЖДАМ:

I.                    При провеждане на мероприятия в ПК „Ломовете“, състоящ се от Посетителски център с полева орнитологична станция и Център за изследване, обучение, симулация и анализ на биоразнообразието, с. Нисово, община Иваново да се прилага следната ценова тарифа:

  1. Общи услуги:

1.1.            Беседа на български език – при предварителна заявка до ½ час:  10 лв.;

1.2.            Беседа на английски език – при предварителна заявка до ½ час:  20 лв.;

1.3.            Туристическо водачество на български език:  за цял ден 50 лв.;

1.4.            Туристическо водачество на английски език:  за цял ден 100 лв.;

  1. Организиране и провеждане на детски/ученически събития:

2.1.            Организиране на филмови прожекции – при предварителна заявка:  1 лв. за дете;

2.2.            Организиране на уъркшоп:  3 лв./дете;

2.3.            Ползване на зали:  до 4 часа – 50 лв., за цял ден – 80 лв.;

2.4.            Ползване на озвучителна уредба за организирани събития – 10 лв./час.

2.5.            Ползване на мултимедийна и презентационна техника и оборудване:  10 лв./час;

2.6.            Ползване на помещенията различни от залите за събития: зимен сезон 20 лв./човек, летен сезон – 15 лв./човек;

2.7.            Ползване на обзаведена кухня: 80 лв./ден.

  1. Организиране и провеждане на събития за възрастни:

3.1.            Организиране на филмови прожекции – при предварителна заявка:  3 лв./човек;

3.2.            Организиране на уъркшоп/тимбилдинг:  8 лв./човек;

3.3.            Ползване на зали:  до 4 часа – 60 лв., за цял ден – 100 лв.;

3.4.            Ползване на озвучителна уредба за организирани събития – 20 лв./час.

3.5.            Ползване на мултимедийна и презентационна техника и оборудване:  20  лв./час;

3.6.            Ползване на помещенията различни от залите за събития: зимен сезон 20 лв./човек, летен сезон – 15 лв./човек;

3.7.            Ползване на обзаведена кухня: 80 лв./ден.

Цените по т. 2 и 3 са калкулирани на база разходи за битови услуги (ел. енергия, вода, отопление, охрана).

II.                 Извършените продажби на печатни издания, сувенири, материали с емблемата на ДПП Русенски Лом, се продават на цени както следва:

  1. Фотоалбум „ДПП Русенски Лом“ – 6 лв.
  2. Фотоалбум „Природните паркове на България“ – 6 лв.
  3. „Земноводни и влечуги в ПП Русенски Лом“ – 3,5 лв.
  4. Карта „Природните паркове в България“ – 3 лв.
  5. Прилепите в ПП Русенски Лом – 2 лв.
  6. Легенди от Поломието – 6 лв.

 

Разпорежданията на настоящата заповед влизат в сила от 01.07.2017 г.

 

 

ДИРЕКТОР НА ДПП РУСЕНСКИ ЛОМ: …………………………

/инж. Цонка Христова/

Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg