За парка
Природозащитен комплекс Ломовете с. Нисово
Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом
Работа при нас
На живо

Документи
План за управление
Вътрешни правила
Харта на клиента
заповед 4/2017
заповед 20/17
заповед 21/17
заповед 22/17
заповед 26/17
заповед 29/17
Законова база
Натура 2000
Материали за биологичното разнообразие
Проучвания за Ломовете
Публикации на Еберхард Унджиян

заповед 21/17

 ЗАПОВЕД

№ 21 /20.06.2017 г.

 

С цел ефективност на предварителния контрол при поемане на задължения и извършване на разходите и на основание т. 16.16. на ДДС 20/14.12.2004

ОПРЕДЕЛЯМ

праг на същественост за ДПП Русенски Лом 100 лв. (сто лева).

 

Разпорежданията на настоящата заповед да се сведат до главния счетоводител и финансовия контрольор за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед влизат в сила от 01.07.2017 г. и става неразделна част от Системата за финансово управление и контрол на ДПП Русенски Лом.

 

 

ДИРЕКТОР НА ДПП РУСЕНСКИ ЛОМ: …………………………

/инж. Цонка Христова/

 

Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg