За парка
Природозащитен комплекс Ломовете с. Нисово
Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом
Работа при нас
На живо

Документи
План за управление
Вътрешни правила
Харта на клиента
заповед 4/2017
заповед 20/17
заповед 21/17
заповед 22/17
заповед 26/17
заповед 29/17
Законова база
Натура 2000
Материали за биологичното разнообразие
Проучвания за Ломовете
Публикации на Еберхард Унджиян

заповед 22/17

  

ЗАПОВЕД

№ 22 /20.06.2017 г.

 

На основание чл. 3 ал.1 от Закона за ФУКПС

ДОПЪЛВАМ:

Приетата със Заповед № 4/25.01.2017 Система за финансово управление и контрол в ДПП „Русенски Лом” с:

Правила за организацията и дейността по управление на Природозащитен Комплекс „Ломовете с. Нисово в ПП „Русенски Лом“

Правила за организация в счетоводство на проекти финансирани със средства различни от бюджетните средства

 

Настоящата заповед да се сведе за информация и изпълнение на всички служители в ДПП” Русенски Лом” – Русе и влиза в сила от 01.07.2017 г.

 

 

ДИРЕКТОР НА ДПП РУСЕНСКИ ЛОМ: …………………………

/инж. Цонка Христова/

 

Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg