Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Документи
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом

DANUBEPARKS step 2
ДПП „Русенски Лом” подписа споразумение по нов международен проект
ДПП „Русенски Лом” организира финална пресконференция по проект „Дунавски паркове 2”
“Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка доставка
Туристическа инфраструктура
Публична покана за избор на одитор
Публична покана за проектиране
Публична покана за опазване на защитени видове
Публична покана за доставка
Публична покана за СМР
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Опазване на местообитанията при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП Русенски Лом
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Партньорство в Life+ проект
обществена поръчка
Трансграничен екологичен коридор Русе-Гюргево
Кръгла маса
ПЧП в услуга на природата и хората
Новини и събития
Резултати от проучванията
Полезни връзки
Партньори
За изтегляне
Публично-частни партньорства - Изпълнение
Мрежата става реалност
Русе, 26 юни 2008
София, 31 март 2009,
Земеделие
Обучение по агроекология
07 март 2008
Местни продукти
10.07.2008
12.12.2008
Туризъм
18.03.2008
Публично-частните партньорства в услуга на природата и хората

Обучение по агроекология

 

ОБУЧЕНИЕ
 
По Агроекология и Биологично Земеделие
 
Описание на мероприятието: В първата седмица на ноември (3-7 Ноември 2008) в Русе, в залата на РДГ Русе, WWF Дунавско-Карпатската Програма България организира две последователни обучения по Агроекология и Биологично земеделие. Обученията са във връзка с проекта на WWF Дунавско-Карпатската Програма България и WWF Холандия „Натура 2000 и Зелен Коридор Долен Дунав – мрежата става реалност”, финансиран по програма BBIMatraна Холандското правителство. Проектът работи в района на България и Румъния, като в България се фокусира върху защитена зона Ломовете по Директивата за местообитанията. Целта на проекта е да насърчи устойчиви икономически практики в Натура 2000 зоната Ломовете.
Обученията ще се извършат от ФБЗ Биоселена.
Курсът по Агроекология е задължителен за всички фермери, кандидатстващи и/или одобрени по Мярка Агроекологични плащания и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда, от ПРСР 2007-2013 (Чл. 13 (1), Наредба 12 от 22.04.2008). В обучението ще се разгледат общи принципи и практики на Агро-екологичната политика в България и Европейският съюз (ЕС), Национална агроекологична програма (НАЕП) на България – Мярка 214 “Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013, общи принципи на цялостното планиране и управление на фермата.
 

Обучението по биологично земеделие е допълнително и цели да представи основните принципи и методи на Биологично земеделие. В края на курса обучаваните ще придобият знания за Наредби за биологично производство, основни принципи и методи в биологично земеделие, сеитбообращения, биологична растителна защита, биологично животновъдство, организация и работа в биологичната ферма, пазарна реализация на биологичните продукти и възможности за подпомагане.

 

Презентации:


Хората на Ломовете
Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg