Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Документи
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом

DANUBEPARKS step 2
ДПП „Русенски Лом” подписа споразумение по нов международен проект
ДПП „Русенски Лом” организира финална пресконференция по проект „Дунавски паркове 2”
“Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка доставка
Туристическа инфраструктура
Публична покана за избор на одитор
Публична покана за проектиране
Публична покана за опазване на защитени видове
Публична покана за доставка
Публична покана за СМР
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Опазване на местообитанията при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП Русенски Лом
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Партньорство в Life+ проект
обществена поръчка
Трансграничен екологичен коридор Русе-Гюргево
Кръгла маса
ПЧП в услуга на природата и хората
Новини и събития
Резултати от проучванията
Полезни връзки
Партньори
За изтегляне
Публично-частни партньорства - Изпълнение
Мрежата става реалност
Русе, 26 юни 2008
София, 31 март 2009,
Земеделие
Обучение по агроекология
07 март 2008
Местни продукти
10.07.2008
12.12.2008
Туризъм
18.03.2008
Публично-частните партньорства в услуга на природата и хората

07 март 2008

 

„Натура 2000 и Зелен Коридор Долен Дунав – мрежата става реалност”
WWF Дунавско-Карпатска програма, България
Проектът „Натура 2000 и Зелен Коридор Долен Дунав – мрежата става реалност”се реализира от Дунавско-Карпатската Програма на WWF, съвместно със WWF Холандия и се финансира по програма BBIMatraна Холандското правителство.Проектът работи в района на България и Румъния.
 
 
Примерна програма
 
за провеждане на обучителен семинар по мерки: „Агроекологични плащания” и oт Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 годинаСъздаване на стопанства на млади фермери
 
 
Цел на семинара: Целта на семинара е обучение на фермери в района на Ломовете (място по Натура 2000 - Ломовете, съгласно Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 79/409/ЕЕС за съхранение на дивите птици) - по мерки: „Агроекологични плащания” и „Създаване на стопанства на млади фермери” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 година.
 
Дата и място на семинара: 07 Март 2008, Дирекция на Природен Парк Русенски Лом, гр. Русе, бул. Скобелев 7
 
Лектори: ..........– НССЗ, Юлия Григорова – ВВФ България, Цонка Христова - ДППРЛ
 
Примерна програма
Русе, 07.03.2008
Час
Тема
Лектор
09:30-10:00
Агроекологични проблеми в Русенски Лом
-   материали от практиката
-   преглед на препоръчителни фермерски практики щадящи природата от плана за управление на природен парк Русенски Лом
Цонка Христова, ДППРЛ
10:00-10:30
Финансово подпомагане на агроекологични практики в рамките на ПРСР 2007-2013,
Мярка „Агроекологични плащания” – подпомагани дейности и правоспособни фермери
Юлия Григорова, ВВФ
10:30-11:00
Мярка „Агроекологични плащания” (продължение) – документи и ред за кандидатстване
Юлия Григорова, ВВФ
11:00-11:30
Кафе-пауза
 
11:30-12:00
Финансово подпомагане на млади фермери
Мярка „Създаване на стопанства на млади фермери” – цели на мярката, допустими кандидати
OССЗ
12:00-12:30
Мярка „Създаване на стопанства на млади фермери” (продължение) – документи за кандидастване
OССЗ
12:30-13:00
Дискусия – Въпроси и отговори
ВВФ
13:00-13:30
Кафе-пауза – закриване на срещата
 
 
Презентации:

Хората на Ломовете
Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg