Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Документи
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом

DANUBEPARKS step 2
ДПП „Русенски Лом” подписа споразумение по нов международен проект
ДПП „Русенски Лом” организира финална пресконференция по проект „Дунавски паркове 2”
“Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка доставка
Туристическа инфраструктура
Публична покана за избор на одитор
Публична покана за проектиране
Публична покана за опазване на защитени видове
Публична покана за доставка
Публична покана за СМР
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Опазване на местообитанията при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП Русенски Лом
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Партньорство в Life+ проект
обществена поръчка
Трансграничен екологичен коридор Русе-Гюргево
Кръгла маса
ПЧП в услуга на природата и хората
Новини и събития
Резултати от проучванията
Полезни връзки
Партньори
За изтегляне
Публично-частни партньорства - Изпълнение
Мрежата става реалност
Русе, 26 юни 2008
София, 31 март 2009,
Земеделие
Обучение по агроекология
07 март 2008
Местни продукти
10.07.2008
12.12.2008
Туризъм
18.03.2008
Публично-частните партньорства в услуга на природата и хората

Елоди, Регина и Ломец
 
 
 
 

Новини и събития

 

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА В УСЛУГА НА ПРИРОДАТА И ХОРАТА

В продължение на 1 година, дирекциите на десет природни парка на България, изпълниха в партньорство проект финансиран от Оперативна програма административен капацитет G051PO002/08/1.4-02 за прилагане на публично-частни партньорства в работата им.

В изпълнение на този проект са направени локални проучвания на възможностите за публично-частни партньорства (ПЧП) и изготвен доклад, достъпен на интернет страницата, обновена по проекта.

Извършено е национално проучване на ПЧП в защитените територии на България – в частност природните паркове. На база тези проучвания е идентифициран съществуващия потенциал за ПЧП.

 

Проведоха се обучение на администрациите на природните паркове и идентифицираните потенциални партньори за същността, различните форми и приложения на ПЧП и обмен на успешни практики и опит в Италия – Регионален парк „Делтата на р. По” в създаването на ПЧП.

 

За прилагането на ПЧП са разработени насоки и пакет стандартизирани образци от документи и подготвени за реализиране конкретни партньорства, избрани от локалните проучвания.

По този начин са достигнати основните цели на проекта:

Насърчаване реализирането на ПЧП на територията на природните паркове в България с цел по-ефективно опазване на природната среда и развитие на устойчиви икономически инициативи.

Повишаване на капацитета на парковите администрации за прилагане на различните форми на ПЧП.

Идентифициране на възможностите за ПЧП на територията на природните паркове.

Пренос на добри международни практики за реализация на ПЧП в защитени територии.

Разкриване на обществените нагласи и осигуряване на необходимата подкрепа за реализиране на ПЧП на територията на природните паркове.

Създаване на благоприятна среда, условия и прозрачни правила за потенциалните партньори на администрацията на природните паркове за участие в ПЧП. 

 

 

 

 

 

 

 Контакти

Дирекция на Природен парк "Русенски Лом"

Русе 7000

бул. Скобелев 7

тел + 359 82 872397

факс +359 82 828730

e-mail:

Хората на Ломовете
Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg