Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Документи
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом

DANUBEPARKS step 2
ДПП „Русенски Лом” подписа споразумение по нов международен проект
ДПП „Русенски Лом” организира финална пресконференция по проект „Дунавски паркове 2”
“Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка доставка
Туристическа инфраструктура
Публична покана за избор на одитор
Публична покана за проектиране
Публична покана за опазване на защитени видове
Публична покана за доставка
Публична покана за СМР
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Опазване на местообитанията при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП Русенски Лом
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Партньорство в Life+ проект
обществена поръчка
Трансграничен екологичен коридор Русе-Гюргево
Кръгла маса
ПЧП в услуга на природата и хората
Новини и събития
Резултати от проучванията
Полезни връзки
Партньори
За изтегляне
Публично-частни партньорства - Изпълнение
Мрежата става реалност
Русе, 26 юни 2008
София, 31 март 2009,
Земеделие
Обучение по агроекология
07 март 2008
Местни продукти
10.07.2008
12.12.2008
Туризъм
18.03.2008
Публично-частните партньорства в услуга на природата и хората

Кръгла маса

С кръгла маса на 13 юли 2011 г. започнаха консултации с обществеността за изготвяне на План за управление на Защитена зона Ломовете, актуализиране на Плана за управление на ПП Русенски Лом и Трансграничния план за развитие ПП Русенски Лом - ПП Комана.

Срещата протече при следния дневен ред:

Време

 

Тема

Докладва / Водещ

10:00 – 10 :10

Откриване. Представяне на всички участници в работната среща

Цонка Христова  - Клуб „Приятели на Народен парк Русенски Лом”

10 :10 – 10 :20

Представяне на проекта  Трансграничен екологичен коридор Русе - Гюргево (ТрЕК)

Цонка Христова  - Клуб „Приятели на Народен парк Русенски Лом”

10:20 – 10 :30

Представяне на тенденциите и перспективите за развитие на мрежата НАТУРА 2000 в България

Л. Димитрова – р-л на екипа

 

10 :30 – 10 :45

Разработване на интегриран план за управление на защитени зони BG 0000608  ”Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG 0002025 ”Ломовете” за опазване на дивите птици

 

Л. Димитрова

10 :45 – 11 :00

Актуализация на Плана за управление на ПП Русенски Лом – планиране на горскостопански дейности

Д-р Станислав Лазаров

11:00 – 11:15

Кафе – пауза

 

 

11:15 – 11:30

Предложение за съвместен план за управление на териториите между защитени зони „Ломовете” и „Комана” и природните паркове

Л. Димитрова

11:30 – 12:00

 

Дискусия по проблемите и виждания за управлението на защитената зона  - Въпроси, относно отразяване на очакванията на заинтересованите страни, по отношение на техния принос към процеса и приемането на план за управление  ня защитени зони  ”Ломовете”

 

Л. Димитрова

12:00

Закриване на срещата и информация за предстоящи срещи

Л. Димитрова – р-л на екипа

 

Обяд за участниците в срещата

 

Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg