Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Документи
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом

DANUBEPARKS step 2
ДПП „Русенски Лом” подписа споразумение по нов международен проект
ДПП „Русенски Лом” организира финална пресконференция по проект „Дунавски паркове 2”
“Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка доставка
Туристическа инфраструктура
Публична покана за избор на одитор
Публична покана за проектиране
Публична покана за опазване на защитени видове
Публична покана за доставка
Публична покана за СМР
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Опазване на местообитанията при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП Русенски Лом
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Партньорство в Life+ проект
обществена поръчка
Трансграничен екологичен коридор Русе-Гюргево
Кръгла маса
ПЧП в услуга на природата и хората
Новини и събития
Резултати от проучванията
Полезни връзки
Партньори
За изтегляне
Публично-частни партньорства - Изпълнение
Мрежата става реалност
Русе, 26 юни 2008
София, 31 март 2009,
Земеделие
Обучение по агроекология
07 март 2008
Местни продукти
10.07.2008
12.12.2008
Туризъм
18.03.2008
Публично-частните партньорства в услуга на природата и хората

Обществени поръчки

25 . 03
2014
Публична покана за избор на изпълнител на услуга строителен надзор
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" обявява публична покана за избор на изпълнител на услугата следпровеждане на процедура по реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет: Строит..
05 . 03
2014
Публична покана за избор на изпълнител на услуга
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" уведомява заинтересованите, че с Публична покана №9026508/05.03.2014 обявява набиране на кандидати за избор на изпълнител на услуга Актуализация на..
13 . 02
2014
Възстановяване на характерната растителност - Публична покана
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" уведмонява всички заинтересовани за това, че започва процедура за избор на изпълнител ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА Ч..
29 . 01
2014
Обществена поръчка
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" информира желаещите да участват в избора на изпълнител на услугата с предмет ОБУЧЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ, по позиции: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ОБРА..
15 . 01
2014
Обществена поръчка
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" информира желаещите да участват в избора на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи на обект: Изграждане на Център за изслед..
23 . 08
2013
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" кани всички желаещи кандидати да подадат оферти за участие избор на изпълнител на услугата Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Прир..
12 . 06
2013
Обществена поръчка
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" информира желаещите да участват в избора на изпълнител на услугата Поддържане на ливадните местообитания по проект №5103020-9-652 „Опазване на..
03 . 06
2013
Обществена поръчка
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" информира желаещите да участват в избора на изпълнител на услугата Опазване на птиците в ПП Русенски Лом по проект “Дейности по устойчиво упр..
27 . 05
2013
Обществена поръчка ДОСТАВКА
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" информира желаещите да участват в избора на изпълнител на Доставка на обзавеждане, оборудване и техника за ДПП "Русенски Лом" по проект: №..
21 . 05
2013
Туристическата инфраструктура
Във връзка с постъпили въпроси от един от кандидатие, които може да прочетете от тук ►, отговаряме към всички, закупили документация за обществената поръчка и имащи интерес с писмо № 88/07.06.2013 ..
19 . 05
2013
Публична покана за избор изпълнител на услугата ОДИТ по проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”, одобрен за финансиране по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" уведомява всички заинтересовани страни, че със Заповед №8/2013 е открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с пр..
21 . 03
2013
Публична покана за проектиране
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" с публична покана на интернет страницата на АОП, ДПП Русенски Лом и ИАГ, кани заинтересованите да подадат оферта за избор на изпълнителн на услу..
14 . 03
2013
Публична покана за услуга
С публична покана на интернет страницата на АОП, ДПП Русенски Лом кани заинтересованите да подадат оферта за избор на изпълнител на уалугата Опазване на добружански (среден) хомяк, мишевиден сънл..
07 . 12
2012
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ДИЗАЙН И ОФОРМЯНЕ НА ЛАНДШАФТА ОКОЛО ПРИРОДОЗАЩИТЕН КОМПЛЕКС ЛОМОВЕТЕ
С публична покана на интернет страницата на АОП http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9009945, ДПП Русенски Лом кани заинтересованите да подадат оферта за избор на изпълнител на СТРОИТЕЛН..
15 . 11
2012
Публична покана за доставка
С публична покана на интернет страницата на АОП, ДПП Русенски Лом кани заинтересованите да подадат оферта за избор на доставчик на устройство за позициониране. Документацията за кандидатстване може ..
13 . 08
2012
Публична покана Ломея
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" обявява Публична покана с предмет на поръчката Организиране на събитие за популяризирането на опазването на околната среда – провеждане ..
23 . 07
2012
Публична покана
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" обявява Публична покана с предмет на поръчката “Проучване на състоянието на местообитанията - (георефериране, описание на началното състоян..
02 . 07
2012
Публична покана
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" обявява Публична покана с предмет на поръчката “ОДИТ” на проект „Опазване на местообитания при устойчиво ползване на природните ..
04 . 05
2012
Публична покана за избор на изпълнител
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" обявява ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмен Възстановяване на водопровод и ел.захранване за Природозащитен комплекс "Ломовете", ПИ 000020, землищет..
06 . 02
2012
Обществена поръчка за залесяване
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: Възстановяване на местообитание в ПП Русенски Лом Публикувана в регистъра на АОП на 30-01-2012 г. с Преписка № 01710-2012-0001; Обявление за ..
27 . 04
2011
Обществена поръчка Строителство
Във връзка с прозрачността по обявената малка обществена поръчка за изграждане на природозащитен център по проект "Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици", актуална информац..
14 . 02
2011
Обява за малка обществена поръчка
След липсата на подадени оферти през 2010 г. МОП за Маркиране и последващо проследяване на египетски лешояд, черен щъркел и бухал, ДПП Русенски Лом обявява отново открита процедура за изпълнението на ..
26 . 11
2010
Обществена поръчка
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна..
10 . 08
2010
Обява за малка обществена поръчка чрез договаряне
РЕШЕНИЕ № 3 от 10.08.2010 А) за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне „Маркиране и последващо проследяване на целевите видове египетски лешояд, черен..

обществена поръчка

Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" е партньор по проект „Опазване и възстановяване на 11 Натура 2000 крайречни и влажни местообитания в 10 защитени зони” LIFE09 NAT/BG/000281, подробна информация за дейностите по проекта може да получите от:  http://wwf.bg/what_we_do/protected_areas/10parks/

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

01710-2012-0001

BG-Русе: 27 - Други услуги

 

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1)Наименование, адреси и лица за контакт

Дирекция на Природен парк "Русенски Лом", Бул. Скобелев 7, За: Цонка Христова, България 7000, Русе, Тел.:   082 872397, E-mail: hristova@lomea.org, Факс: 082 828730

Място/места за контакт: ДПП Русенски Лом

Общ адрес на възлагащия орган: www.lomea.org.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя Околна среда

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и НЕ

 

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1)Описание

II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Възстановяване на местообитание в ПП Русенски Лом

II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Услуги Категория услуги: 27
Място на изпълнение: Природен парк "Русенски Лом" Код NUTS: BG323

ІІ.1.3)Настоящото обявление е за Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката

Услугата представлява почвоподготовка, залесяване и отглеждане на новосъздадените гори до 3 години - подотдели 20-в; 20-е; 20-м; 73-б; 74-б с обща площ 308 дка.

ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 77231600

Описание: Услуги по залесяване 

ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация НЕ

ІІ.1.8)Обособени позиции НЕ

ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти НЕ

II.2)Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1)Общо количество или обем

1. Почвоподготовка на 308 дка площи по технологични планове за залесяване;

2. Залесяване на 308 дка площи с предвидените видове по технологични планове за залесяване;

3. Отглеждане на създадените насаждения.

Прогнозна стойност без ДДС 258000 BGN

ІІ.2.2)Опции НЕ

ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в месеци 30

 

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата: участникът следва да представи гаранция за участие в процедурата в размер на 2500 лева. Гаранцията се представя в една от следните форми: 1. парична сума, платима по банкова сметка на възложителя. 2. банкова гаранция в полза на възложителя.

Гаранция за изпълнение на договора: гаранцията за изпълнение на договора е 3% от стойността на договора без ДДС, представена в една от следните форми: 1. парична сума, платима по банкова сметка на възложителя, допълнително посочена на определения за изпълнител участник или 2. банкова гаранция в полза на възложителя. Когато участникът избере гаранцията за участие/респ.изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, с възможност да се усвои изцяло или на части, със срок на валидност най-малко: -срокът на валидност на офертата /за гаранцията за участие/; -срокът посочен в договора, удължен с 6 /шест/ месеца /за гаранцията за изпълнение/. Същата следва да съдържа заявление на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. При избор на гаранция за участие (съответно за изпълнение) парична сума, то тя следва да бъде внесена по банков път по сметка на Възложителя.

 ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Настоящият договор се финансира със средства, предоставени от Европейския съюз – Програма LIFE08 NAT/BG/000281 по проект “Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори”. Плащането ще се извърши по следната схема: Договорената цена се изплаща от възложителя на изпълнителя по банков път по следния начин: - авансово плащане в размер на 20% от предложената цена за изпълнение на поръчката – извършва се след подписване на договора за възлагане на поръчката въз основа на издадена фактура от изпълнителя. Авансовото плащане е дължимо в срок до петнадесет дни от представяне на фактура за авансово плащане. - междинно плащане в размер до 50% от предложената цена за изпълнение на поръчката – при изпълнение на дейности, чиято стойност се равнява до 50% от договорената цена за изпълнение на поръчката, удостоверено с нарочен протокол с подписите на представител на Възложителя и на Изпълнителя, въз основа на издадена фактура от Изпълнителя. Междинното плащане е дължимо в срок до петнадесет дни от представяне на фактура за междинно плащане. - окончателно – разлика от дължимата по договора сума, намалена със стойността на направените авансово и междинно плащане. Окончателното плащане се извършва след приемане на изпълнението от Комисия за приемане на изпълнението на обществената поръчка, назначена със заповед на Директора на ДПП Русенски Лом, въз основа на протокол на комисията за приемане изпълнението на дейността, издадена фактура от Изпълнителя и двустранно подписан приемо-предавателен протокол. Окончателното плащане е дължимо в срок до петнадесет дни от подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на фактура.

ІІІ.1.3)Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица НЕ

ІІІ.2)Условия за участие

ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

1. Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят следните документи, отнасящи се до критериите за подбор на участниците:

- списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – по образец на участника;

- оферта за участие - ОБРАЗЕЦ № 1;

- административни сведения - ОБРАЗЕЦ № 2;

- копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; - при участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението /споразумение, договор/, в който задължително се посочва представляващият /оригинал /който не е необходимо да е с нотариална заверка на подписите/ или нотариално заверено копие/;

- документ за внесена гаранция за участие – в оригинал;

Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл. 50 ЗОП

- Баланс и отчет за приходите и разходите на участника за последните три години (2008, 2009, 2010/2011г.), заверени съгласно Закона за счетоводството. Едноличните търговци представят само отчет за приходи и разходи;

- информация за общия оборот и за оборота от услуги и доставки, които са обект на поръчката, за последните три години / 2009, 2010 и 2011г./ в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - ОБРАЗЕЦ № 9; Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51 ЗОП

- списък на основните договори за услуги и доставки, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение на по-важните обекти - ОБРАЗЕЦ № 10;

- списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството - по образец на участника;

- декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три години - по образец на участника;

- декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка, ведно с приложени доказателства за основанието, на което се ползва /собствено, наем, лизинг, друго/ - ОБРАЗЕЦ № 11;

- декларация за собствени или наети технически лица /на трудови, граждански договори или с декларации за разположение/, които участникът ще използва за извършване на предмета на поръчката - по образец на участника.

- декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП – ОБРАЗЕЦ № 3; ОБРАЗЕЦ № 4; ОБРАЗЕЦ № 5; ОБРАЗЕЦ № 6; ОБРАЗЕЦ № 7; ОБРАЗЕЦ № 8;

- декларация по чл.56, ал.1, т.7 от ЗОП с информация за подизпълнител.

- Заверено копие «Вярно с оригинала» на Удостоверението за регистрация в публичният регистър на Изпълнителната агенция по горите на основание чл.241 от Закона за горите (в сила от 09.04.2011 год., обн. ДВ бр.19 от 08.03.2011 год., изм. ДВ. бр.43 от 7 юни 2011г.).

ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл. 50 ЗОП

- Баланс и отчет за приходите и разходите на участника за 2008, 2009 и 2010/2011г., заверени съгласно Закона за счетоводството. Едноличните търговци представят само отчет за приходи и разходи;

- информация за общия оборот и за оборота от услуги и доставки, които са обект на поръчката, за последните три години /2008, 2009 и 2010/2011г./ в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - ОБРАЗЕЦ № 9; Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано/и минимално/и ниво/а:
Минимални изисквания: Оборот от сходна дейност над 50000лв.за последната година

ІІІ.2.3)Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51 ЗОП

- списък на основните договори за услуги и доставки, изпълнени през последните три години / 2009, 2010, 2011г./, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение на по-важните обекти - ОБРАЗЕЦ № 10;

- списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството - по образец на участника;

- декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три години /2009,2010 и 2011г./ - по образец на участника;

- декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка, ведно с приложени доказателства за основанието, на което се ползва /собствено, наем, лизинг, друго/ - ОБРАЗЕЦ № 11;

- декларация за собствени или наети технически лица /на трудови, граждански договори или с декларации за разположение/, които участникът ще използва за извършване на предмета на поръчката - по образец на участника.
Минимални изисквания: Техника за почвоподготовка, разкореняване и подравняване; съоръжения за залесяване; Участникът / сумарно обединението /консорциума/ следва да разполага с поне едно лице, което е регистрирано в Публичният регистър в ИАГ – София за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 от 22.12.2008 г. „За реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горски фонд”;

Начин на доказване: копия от инвентарна книга, копия на фактури, договори за наем, за лизинг, както и всеки друг документ, от който е видно, че участникът има на разположение или ще има на разположение за изпълнение на предмета на поръчката посоченото минимално техническо оборудване.

ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1)За изпълнението на услугата се изисква определена професия ДА

Нормативни разпоредби

1. Ръководител екип, който отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: Квалификация: притежава университетска диплома, образователна степен магистър, специалност „Горско стопанство” или „Ландшафтна архитектура”. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите, съгласно чл.235 от Закона за горите (в сила от 09.04.2011 год., обн. ДВ бр.19 от 08.03.2011 год., изм. ДВ. бр.43 от 7 юни 2011г.), за упражняване на лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни документи. Професионален опит: професионален опит не по–малко от 3 години стаж по специалността.

ІІІ.3.2)Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата ДА

 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1)Вид процедура

ІV.1.1)Вид процедура Открита

ІV.2)Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите Най-ниска цена

IV.3)Административна информация

ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие 05.03.2012 г.  Час: 10:00

Платими документи ДА Цена: 12 BGN

Условия и начин на плащане

В брой в касата на ДПП, стая 2, бул. Скобелев 7, Русе

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие

26.03.2012 г.  Час: 10:00

IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7)Срок на валидност на офертите

До дата 26.06.2012 г. 

IV.3.8)Условия при отваряне на офертите

Дата: 26.03.2012 г.  Час: 14:00

Място Русе, бул. Скобелев 7, ДПП Русенски Лом

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители /не е необходимо пълномощното да е с нотариална заверка/, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел.

 

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1)Tова представлява периодично възлагане на поръчка НЕ

VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Поръчката е свързана с изпълнение на дейност на проект “Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори”", финансиран от Програма Life+ на ЕС, с код + LIFE08 NAT/BG/000281

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.:   02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18,, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070 , E-mail: cpcadmin@cpc.bg,, Факс: 02 9807315

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление

26.01.2012 г. 

 


Контакти

Дирекция на Природен парк "Русенски Лом"

Русе 7000

бул. Скобелев 7

тел + 359 82 872397

факс +359 82 828730

e-mail:
Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg